Vad gör en steriltekniker egentligen?

 

I en sterilteknikers arbetsuppgifter ingår bland annat att hantera kirurgiska instrument från det att de kommer direkt från operationssal till att de blir sterila och kan användas på nytt.

 

Rengöring, desinfektion, instrumentvård, funktionskontroller, paketering, märkning, sterilisering och lagerhållning samt övervakning av desinfektions- och steriliseringsprocesser är några exempel på en sterilteknikers arbetsuppgifter.

 

 

Ett framtidsyrke

 

Utvecklingen går oerhört fort fram inom detta område och den medicintekniska utrustningen blir allt mer avancerad vilket ställer högre krav på utbildad personal.

 

Förutom det rent tekniska arbetet ansvarar steriltekniker också för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och att den utvecklas i takt med vetenskap, regelverk och omgivningens krav.

 

Steriltekniker behöver därför ha mycket god förståelse och insikt i bland annat vårdprocesser & kvalitetsledningssystem.

 

Som steriltekniker har man alltid patienten i fokus även om man inte har någon direkt patientkontakt och en sterilteknikers arbetsplats kan t.ex. vara en sterilteknisk enhet, operationsenhet, tandvårdsklinik, vetrinärklinik eller inom läkemedelsindustrin.

 

 

                           Till Utbildningssidan